Otázky a odpovědi na nejčastější kladené dotazy

Zde Vám přinášíme odpověď.

 

Jaké je Vaše působnost, je to jen pro oblast Moravy nebo provádíte měření fyzické zátěže v celé ČR tedy například i v Čechách?

Měření fyzické zátěže provádíme na území na území celé České republiky a to ať už se jedná o Prahu, Brno, Plzeň, České Budějovice, Zlín, Ostravu či jinou oblast. Naše laboratoř nerozlišuje vzdálenost k zákazníkovi, jelikož zastáváme politiku, že není problémem zákazníka odkud jsme, tudíž Vás můžeme ujistit, že v rámci České republiky Vám nebudou náklady na dopravné účtovány, ať jste odkudkoliv.

 

Hygiena nám nařídila měření, má na to vůbec právo a k čemu takové měření fyzické zátěže vůbec je?

Ano, orgán KHS má právo nařídit měření a to i mimojiné měření fyzické zátěže (hygiena standardně vyžaduje pro danou profesi kombinaci několika faktoru). Jedná se o měření prováděna za účelem ochrany veřejného zdraví a je v zájmu zaměstnavatele tato měření absolvovat a hlavně dále archivovat pro pozdější použití. Bez řádně provedených měření nezpracujete kvalitně kategorizaci prací ani si nenastavíte dobře systém provádění zdravotních prohlídek a s nimi souvisejících specifických vyšetření. Primárně tato měření mají sloužit potřebám zaměstnavatel, jelikož při dobře provedeném měření a s tím souvisejícím dobře nastaveném systému zdravotních preventivních prohlídek má zaměstnavatel jistotu, že nebude na rizikových pozicích zaměstnávat osoby, které pro výkon takové práce nejsou zdravotně nezpůsobilý či dokonce mají takovou zdravotní anamnézu, která by při výkonu další práce na dané (rizikové) pozici vyústila ve zhoršení zdravotního stavu či vzniku nemocí z povolání. Je potřeba si uvědomit, že syndrom karpálního tunelu vznikající často z jednostranného přetěžování končetin se velice významně podílí na vzniku nemocí z povolání v ČR a proto je úloha autorizovaných laboratoří provádějících měření a s tím souvisejících pracovně-lékařských služeb a zejména navazující prevence zaměstnavatele, kdy má možnost snížit expozici zaměstnanců rizikovému faktoru, či ji úplně vyloučit naprosto klíčová. Tudíž ve vašem vlastním zájmů a zájmů zaměstnanců měřte a přijímejte opatření, jen tak lze významně přispět k ochraně zdraví zaměstnanců a snížit neúprosné statistiky.

 

Kolik výtisku protokolu standardně zasíláte?
Zákazník standardně obdrží 2 výtisky protokolu. Jeden si ve většině případů ponechá a druhý předloží orgánu KHS jako nedílnou součást návrhu na zařazení prací do kategorií.

 

Zasíláte standardně elektronickou verzi protokolu?
Elektronickou verzi protokolu (sken) zasíláme zákazníkům na vyžádání. Upozorňujeme, že osoba žádající musí být totožná (včetně emailu) s kontaktní osobou pověřenou objednatelem v objednávce služby.

 

Má Vaše laboratoř zaveden systém řízení kvality?
Naše laboratoř má zaveden systém řízení jakosti (kvality), který je pravidelně ověřován Národní referenční laboratoří při Státním zdravotním ústavu se sídlem v Praze. Primárně naše laboratoř vychází z politiky jakosti , kterou tímto veřejně vyhlašujeme.

 

Jak máte zajištěnou ochranu úniku informací?
Přístup k datům je standardně chráněn pomocí oprávněných uživatelů a hesel, tudíž nehrozí, že by se k údajům dostala neoprávněna osoba. Naší zaměstnanci mají rovněž podepsán závazek mlčenlivosti , jehož náhled Vám dáváme k dispozici.

 

Ve vašem protokolu jsem nikde nenalezl u faktoru lokální svalové zátěže grafy počtu pohybů vůči závislosti na síle, proč?
Každá autorizovaná laboratoř má v rámci procesu autorizace schválený vzor ze strany autorizujícího subjektu tedy Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze, od kterého se nesmí odchýlit. Součásti naších schválených vzorů tyto grafy nejsou a tudíž je aktuálně nesmíme do protokolu dát.
Ovšem tím hlavním důvodem, proč Vámi zmiňované grafy v naších protokolech nenajdete, je skutečnost, že Vámi zmiňované grafy jsou silně zavádějící a to proto, že tyto grafy neobsahují všechny hodnocené složky v rámci faktoru lokální svalová zátěž a mohou vést čitatele k mylnému závěru o rizikovosti práce. Pokud budete vycházet jen z tohoto grafu a nepřečtete si sekci obsahující výsledky měření, získáte obraz o počtu pohybů vykonávaných v závislosti na svalové síle, ale součásti hodnocení lokální svalové zátěže musí být i hodnocení vynakládání velkých a nadlimitních svalových sil, přičemž tyto síly významně mění závěry o finálním návrhu na zařazení prací do kategorií faktoru lokální svalová zátěž, takže ve finále interpretujete jen 1/3 hodnocení.

Schválně Vám uvedu příklad:

Sami si odhadněte podle grafu, zda je daná práce riziková:

VÁŠ TIP nejspíše bude: PRÁCE NENÍ RIZIKOVÁ

ŠPATNĚ – daná práce je RIZIKOVÁ a to v daném případě s ohledem na výkon nadlimitních svalových sil nad nad 70% Fmax jako pravidelné součásti výkonu práce.

Že jste se spletli? Nevadí, součásti autorizovaných protokolů o měření fyzické zátěže je i návrh na zařazení prací do kategorií, to je pro Vás podstatné a tu odbornou část ponechte na nás – autorizovaných laboratořích.

Samozřejmě pokud Vám to nestačí, čtěte a interpretujte textou část, která obsahuje komplexní hodnocení. Nejen, že se tím stanete většími odborníky, ale zejména nebude hrozit, že uděláte chybu, na základě interpretace ze zavádějících grafů. Tyto grafy měli a mají svůj význam u autorizovaných laboratoří jako zpracovatelů protokolů, avšak podle našeho názoru se s ohledem na značnou potřebu odborných znalostí, nikdy neměli stát součásti autorizovaných protokolů.